Vedtægter

 • 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Stk. 1 Foreningens navn er Flagallé 4420Regstrup. Hjemsted tilhørsforhold 4420 Regstrup

Stk. 2 Flagallé 4420Regstrup er stiftet den 2. maj 2017

Stk. 3 Foreningen er registreret med eget CVR 38617141 og bankkonti 5373 240611

 • 2 Formål

Stk. 1 Forskønne og forene 4420 Regstrup med flagallé ved et nærmere fastsat antal flagdage

Stk. 2 Fastlagt er dele af de officielle flagdage samt eks. konfirmation, arrangementsdage etc..

Stk. 3 Desuden, mod betaling, individuelt (privat) ved eks. bryllup, barnedåb, fødselsdage etc.

Stk.4 Det er den til enhver tid siddende bestyrelse som fastsætter/beslutter faste, såvel som individuelle flagdage for det kommende år. Faste flagdage præsenteres på generalforsamlingen.

Stk. 5 Bestyrelsen kan aflyse opstillinger pga. vejrforhold eller anden force majeure. Dette gælder også ”købte” opstillinger, indbetalt beløb vil blive returneret.

 • 3 Placering

Stk. 1 Hovedgaden til stationen, desuden mod skolen/sportsplads, indfaldsvej(e) samt enkelte på sideveje

Stk. 2 Evt. andre veje kan suppleres senere. Dette ansøges/aftales med kommunen.

 • 4 Financiering

Stk. 1 Dels ved sponsorater, kontingenter, fonde, private bidrag, udlejning etc.

Stk. 2 Kontingenter, lejepriser mv. fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse..

 • 5 Medlemsskab

Stk. 1 IMedlemmer er borgere som har betalt registreret kontingent. Sponsorer er ikke medlemmer.

 • 6 Organisation

Stk. 1 IFlagallé 4420Regstrup´s øverste ledelse er bestyrelsen valgt af borgere med stemmeret.

 • 7 Bestyrelsen

Stk. 1 Det daglige arbejde varetages af bestyrelsen og dennes hjælpere. Møder afholdes efter behov.

Stk. 2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer, organisator og vedligeholder. En person kan vælges til flere poster. Ved forfald kan bestyrelsen supplere sig selv.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger føres til protokols.

Stk. 4 Bestyrelsen udarbejder budget og fastsætter lejepris, kontingenter etc. som offentliggøres på generalforsamlingen

Stk. 5 Bestyrelsen og frivillige hjælpere arbejder uden vederlag.

Stk. 6 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I yderste konsekvens ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

 • 8 Generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar/primo marts
 • Stk. 1 Indkaldelse sker primo februar i forbindelse med udsendelse af kontingentfornyelse samt offentliggøres på de sociale medier og hjemmeside. Dog senest 14 dage før afholdelse

  Stk. 2 Stemmeret har kun medlemmer som har betalt registreret kontingent inden generalforsamlingens afholdelse. Hvert kontingent har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

  Stk. 3 Dagsorden indeholder: Valg af dirigent * Bestyrelsens beretning * Fremlæggelse af regnskab og budget * Valg til bestyrelse: Formand, Kasserer, Teknikker/Vedligeholder på valg ulige år Næstformand/supporter, Organisator/opstiller, Sekretær/IT, på valg lige år * Valg af revisor hvert år * Dato for flagdage * Forslag til bestyrelsen * Evt.

 • 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal i bestyrelsen eller et flertal af registrerede medlemmer ønsker det. Dagsorden skal motiveres skriftligt. Indkaldelse inden 4 uger.

 • 10 Vedtægtsændringer
 • Stk. 1 Vedtægtsændringer forelægges på generalforsamlingen hvis formuleringer virker utilsigtede i den nuværende udgave.
  .

 • 11 Forsikringer
 • Stk. 1 Der er tegnet arbejdsskade- og ansvarsforsikring for hjælpere. Kaskoforsikring på trailere og brand-, storm- og vandskadeforsikring på flagenheder.
  Stk. 2 Bestyrelsen har gjort sit yderste for at sikre hjælpere og materiel og kan ikke drages til ansvar for evt. manglende erstatning ved evt. uheld.

  • 12 Forpligtelser

  Stk. 1 Bestyrelses- eller foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for nogen økonomiske forpligtelser

  Stk. 2 Bestyrelsen og / eller dens hjælpere har ikke krav på nogen del af formue eller udbytte

  Stk. 3 Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

  • 13 Opløsning

  Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. I forbindelse med beslutning om opløsning af Flagallé 4420Regstrup laves et forslag til udlodning af aktiver til almennyttige formål i lokalområdet. Foreningens evt. gæld og forpligtelser skal indfries inden realisering.

  Vedtaget på generalforsamling den 29. januar 2019

   

  Flagallé 4420Regstrup

  CVR.nr.  38617141                      Bank: Reg.nr. 5373 Kto.nr. 0240611

  VORES SPONSORER:

       

  Besøg på siden:

  10513
  0 replies

  Skriv en kommentar

  Want to join the discussion?
  Feel free to contribute!

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *